پایان نامه ارشد

پایان‌نامه ارشد c (707)

2-3 مرحله تراکم شعاعی82-4 مرحله پلاسمای چگال و کانونی شدن92-5 مرحله وقوع ناپایداری و فروپاشی پینچ103- تحلیل مراحل کار پلاسمای کانونی113-1 مدل جاروبی یا برف روبی113-2 مدل قطعه ای134- دستگاه نانوفوکوس14فصل دوم: طراحی221- مقدمه232- مراحل Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منابع مقاله c (708)

مقدمه نظریه‌ی گرانش تاریخی طولانی دارد و همان طور که می‌دانیم قانون گرانش نیوتن (عکس مجذوری) اصلی‌ترین مبنای این نظریه در چهارچوب غیر نسبیتی است. قانون کولن در الکتریسیته منجر به پدید آمدن این ایده Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منابع پایان‌نامه c (709)

چکیده1فصل اول: معرفی همجوشی هسته ای21-1- مقدمه31-2- اصول فیزیکی حاکم بر همجوشی51-3- محصور سازی101-3-1- محصور سازی گرانشی101-3-2- محصور سازی اینرسی101-3-3- محصور سازی مغناطیسی131-3-4- راکتورهای کلاس تجاری191-4- نتیجه گیری24فصل دوم: طراحی و تحلیل چرخه های توانی Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منبع پایان‌نامه ارشد c (710)

شکل ‏43 منحنی دمای دبای برحسب چگالی43جدول‏ 1-4ارتباط بین خروجی ما و نتایج اندرسون44جدول‏ 4-2 تصحیح کوانتومی مدول حجمی45 فصل اولمقدمهدر عصر حاضر پی بردن به خواص ترمودینامیکی مواد یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دانشمندان به‌خصوص Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

پایان‌نامه c (712)

1-5-7- شفافیت نوری…………………………………………………………………………………………………….181-5-8- مقاومت مکانیکی………………………………………………………………………………………………..191-6- کاربردهای گرافن………………………………………………………………………………………………….191-6-1- ساخت ترانزیستورهای بسیار کوچک و بسیار سریع با استفاده از گرافن…………………..191-6-2- ذخیره بسیار متراکم داده ها………………………………………………………………………………..201-6-3- ذخیره انرژی……………………………………………………………………………………………………201-6-4- تجهیزات نوری ،سلول های خورشیدی و نمایشگرهای لمسی انعطاف پذیر…………….211-7- Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

پایان‌نامه c (713)

3-2 نیازهای اساسی423-3 تابش از درون هسته فعال کهکشانی443-4 تابش از لایه های هسته فعال کهکشانی453-5 شتاب پرتوهای کیهانی بغایت پر انرژی در Cen A47فصل چهارممیدانهای مغناطیسی494-1 میدان مغناطیسی کهکشان494-1-1 مؤلفه منظم504-1-2 مؤلفه اتفاقی544-2 میدان Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

تحقیق c (714)

شکل(3-1) موجبر مستطیلی که در جهت محورz کشیده شده است………………………………………………….7شکل(4-1) مدل بازتاب مد 〖TE〗_10^z ……………………………………………………………………………………………………..10شکل(5-1) موجبر دی الکتریک مستطیلی………………………………………………………………………………………….13 سایت منبع شکل(6-1) موجبر استوانه ای با سطح مقطع دایروی………………………………………………………………………….16شکل(7-1) پیکربندی های میدان مدهای 〖TE〗^z و/یا Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

دانلود مقاله c (715)

2-15- تحقیقات انجام گرفته مرتبط با موضوع تحقیق در خارج از کشور ………………………………………………………….62فصل سوم : (روش شناسی تحقیق)3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….633-2- فرایند تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..633-3- چارچوب مفهومی و فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..633-4- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..653-5- جامعۀ آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..663-6- تعیین حجم نمونه و Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

پایان‌نامه ارشد c (705)

2-2-5 معادله حالت ویریال ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..142-2-6 ضریب تراکم پذیری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….15فصل سوم: ضرایب ویریال مایعات با مولکولهای کروی3-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..193-2 مکانیک آماری سیستمهای کلاسیکی ………………………………………………………………………………………………………………………………193-2-1 چگالی nذرهای ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………203-2-2 هنگرد کانونی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..203-2-3 هنگرد کانونی بزرگ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..233-3 ریاضیات تابعی Read more…

By 92, ago